Esame lankstūs savo klientams, todėl dirbame visoje Lietuvoje!

Plačiau...

Turite klausimų ?

Auditas

Get Adobe Flash player

 


Mes atliekame:

  • Metinio finansinių ataskaitų rinkinio auditą;
  • Specializuotus mokesčių patikrinimus;
  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditą;


Finansinės atskaitomybės auditas

Auditas yra neatskiriama kiekvienos įmonės kontrolės procedūrų dalis, būtina įmonei siekiant įgyti Klientų ir partnerių pasitikėjimą bei užtikrinti veiksmingą įmonės valdymą.

Pagrindinis mūsų tikslas atliekant auditą:

  • Įvertinti, ar Kliento finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo Kliento finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.
  • Įvertinti, ar Kliento finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, taip pat kitus teisės aktus.
  • Įvertinti, ar Kliento valdybos (vadovo) parengtame metiniame pranešime pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.
  • Nustatyti tikrinimo eigoje rizikos sritis esminėms atskaitomybės klaidoms atsirasti ir parengti specialiai šioms sritims pritaikytas audito procedūras. 


Auditorius, kaip nepriklausomas specialistas, vertina, ar bendrovės vadovybės parengtos finansinės ataskaitos rodo tikrą ir teisingą įmonės veiklos padėtį. Nors, auditoriaus nuomone, dėl finansinių ataskaitų teisingumo, daugiausiai vadovaujasi nepriklausomi nuo įmonės informacijos vartotojai. Atlikdami auditą, mes siekiame suteikti papildomos naudos ir bendrovės vadovybei. Audito metu, papildoma vertė daugiausiai sukuriama per grįžtamąjį ryšį, padedantį išryškinti veiklos trūkumus, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų pašalinimo bei apskaitos sistemos tobulinimo. Svarbiausius dalykus, reikalaujančius ypatingo dėmesio, pateikiame savo rašytinėje ataskaitoje.

Atlikę finansinės atskaitomybės auditą mes pateikiame: audito išvadą ir audito ataskaitą.

Mes atliekame auditą vadovaudamiesi tarptautiniais audito standartais.

Jeigu Jus domina audito paslaugos ir pageidaujate, kad Jums pateiktumėm pasiūlymą, prašome pateikti mums užpildytą anketą. Įvertinę joje pateiktus duomenis pateiksime Jums pasiūlymą.

Papildomu susitarimu taikomos procedūros

Įmonės vadovams ar savininkams gali atsirasti poreikis kontroliuoti tam tikras ataskaitų eilutes (gautinos lėšos, grynosios pardavimo pajamos ir pan.), finansines ataskaitas (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) ar kai kurias apskaitos sritis (darbo užmokesčio apskaita ir pan.). Tokiu atveju, su auditoriumi galima susitarti dėl skiriamų konkrečių užduočių apimties, neužsakant tuo pačiu metinės ataskaitos pilno audito. Įvykdęs nustatytas procedūras, auditorius pateikia ataskaitą, kurioje apibendrinamos nustatytos probleminės sritys.

Specializuotas mokesčių patikrinimas

Pagal mokesčių audito patikrinimo sutartį, kuri gali būti sudaryta vienam arba keliems mokesčiams patikrinti, auditorius įvertina mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą, pagrįstumą ir savalaikiškumą, remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais. Patikrinimo metu, identifikuojame esamą ir galimą mokestinę riziką (tarp jų – įmonių pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų mokesčio, Sodros mokesčių) bei pasiūlome efektyvius jos pašalinimo ar sumažinimo būdus. Atlikęs mokesčių patikrinimą, auditorius pateikia Klientui patikrinimo ataskaitą.

Mokesčių tikrinimo eigoje mūsų mokesčių konsultantai teikia klientams praktinę pagalbą, sprendžiant įvairias su mokesčiais susijusias problemas, siūlydami aiškius ir efektyvius mokesčių optimizavimo, planavimo ir mokesčių strategijos sprendimus.

Atstovavimas mokesčių klausimais

Atstovaujame klientus, mokesčius administruojančiose institucijose. Teikiame įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą bei PVM mokėtojų registrą paslaugas.
Atstovaujame klientų interesus mokestiniuose ginčuose Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje, teismuose ir kitose institucijose (geras teisės aktų išmanymas ir atitinkama patirtis leidžia sėkmingai atstovauti klientų interesus panaikinant priskaičiuotus mokesčius, jų delspinigius ir baudas arba sumažinant jų sumas).


Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

Vertiname fondų ar institucijų, atsakingų už užsienio finansinės pagalbos teikimą ir jos naudojimo priežiūrą, valdymo ir kontrolės sistemų atitikimą, fondo gairėse nustatytiems reikalavimams. Atliekame auditą pagal užsienio finansinės pagalbos teikėjo nustatytas taisykles ir tarptautiniu mastu pripažįstamus audito standartus.

Vadovaudamiesi užsienio finansinės pagalbos teikėjo patvirtintomis administravimo normomis, vertiname, ar projekto lėšomis finansuojamos išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus; parengiame ataskaitą ar išduodame pažymą, parengtą pagal subsidijavimo sutartyje nustatytą standartinę audito ataskaitos ar pažymos formą.